Wybrane dane finansowe (tys. zł) okres 12 m-cy
zakończony 31.12.2012
okres 12 m-cy
zakończony 31.12.2013
okres 12 m-cy
zakończony 31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40358 42551 47554
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9388 1799 -435
Zysk (strata) brutto -11983 1339 -974
Zysk (strata) netto -9590 646 -1964
Wybrane dane finansowe (tys. zł) stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2014
Aktywa razem 25830 22739 20381
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16898 13135 13263
Zobowiązania długoterminowe 4726 5558 5506
Zobowiązania krótkoterminowe 12172 17577 7757
Kapitał własny 8932 9604 7119
Kapitał zakładowy 635 635 635
Liczba akcji 6354080 6 354 080 6 354 080
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcje 0 0 0