Transakcje 2019
1. Nazwa podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest transakcja, a w przypadku podmiotów powiązanych będących osobami fizycznymi – ich imię i nazwisko
2. Opis charakteru powiązań między spółką, a podmiotem powiązanym
3. Data  wartość istotnej  transakcji
4. Informacje niezbędne do oceny, czy  istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych