RAPORTY BIEŻĄCERAPORTY OKRESOWERAPORTY - INFORMACJE POUFNERAPORTY W SYSTEMIE EBI

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 12.12.2017 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 16.10.2017 r. Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 25.09.2017 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 16/2017
Zaąłcznik nr 2 do raportu bieżącego nr 16/2017

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 22 września 2017 r. Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2017 – transakcje z dnia 15 września 2017 r.
Załącznik nr 2 do raportu nr 15/2017 – transakcje z dnia 20 wrześni9a 2017 r.

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 30.08.2017 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. i szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/17 z dnia 30.08.2017 r.

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 26.06.2017 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 21.06.2017 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 21.06.2017 r. Odwołanie członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 21.06.2017 r. Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. – uchwały podjęte przez ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 r. – indywidualne standardy raportowania

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 24.05.2017 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 8/2017 – projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 8/2017 – indywidualne standardy raportowania
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 8/2017 – sprawozdanie RN z działalności 2016 rok
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 8/2017 – informacja o ogólnej liczbie akcji
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 8/2017 – formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 24.05.2017 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2017 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 19.05.2017 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 19.05.2017 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 19.05.2017 r. Powołanie członków Zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 16.05.2017 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 08.03.2017 r. Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2016

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 26.01.2017 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

RAPORTY 2016
RAPORTY 2015
RAPORTY 2014
RAPORTY 2013
RAPORTY 2012
RAPORTY 2011

Skonsolidowany raport kwartalny GK Mex Polska S.A. za III kwartał 2017 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przedlądu skróconego śródrocznego skondsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku GK Mex Polska
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mex Polska za 6 miesięcy 2017 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Mex Polska w I półroczu 2017 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego śródrocznego sprawozdania za I półrocze 2017 spółki Mex Polska S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za 6 miesiecy 2017 roku spółki Mex Polska S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w I półroczu 2017 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za 1 kwartał 2017r.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Raport jednostkowy za 2016 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego Mex Polska S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 12 miesięcy 2016 r.
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2016 r.

Raport skonsolidowany za 2016 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mex Polska za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 12 miesięcy 2016 r.
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu GK Mex Polska z działalności w 2016 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za III kwartał 2016 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport śródroczny 2016

Jednostkowy raport śródroczny 2016

……………………………………………………………………………………………………………………………

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2016 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………

Raport jednostkowy za 2015 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego „Mex Polska”S.A. w Łodzi za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 12 miesięcy 31 grudnia 2015 r.
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarzadu z działalności Mex Polska S.A. w 2015 r.

Raport skonsolidowany za 2015 r.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska”S.A. w Łodzi za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2015 roku


Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za III kwartał 2015 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za III kwartał 2015 r.


Skonsolidowany raport śródroczny 2015

Jednostkowy raport śródroczny 2015

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za 1 kwartał 2015 r.


Raport skonsolidowany za 2014 r.:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za rok obrotowy 2014
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A. do Akcjonariuszy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. w roku 2014
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.

Raport jednostkowy za 2014 r.:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Mex Polska S.A. za rok obrotowy 2014
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A. do Akcjonariuszy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2014 r.
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.


Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za 3 kwartał 2014 r.


Jednostkowy Raport Śródroczny 2014
Skonsolidowany Raport Śródroczny 2014


Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2014 r.

Raport jednostkowy za 2013 r.:

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A. do Akcjonariuszy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mex Polska S.A. w 2013 r.
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Mex Polska S.A. w 2013 r.

Raport skonsolidowany za 2013 r.:
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mex Polska za rok obrotowy 2013
List Prezesa Zarządu Mex Polska S.A. do Akcjonariuszy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Mex Polska w 2013 r.
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 r.


Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska za III kwartał 2013 r.

Uzupełnienie Śródrocznego Sprawozdania Zarządu Mex Polska S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

Jednostkowy Raport Śródroczny 2013

Skonsolidowany Raport Śródroczny 2013

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za I kwartał 2013 r.

Raport jednostkowy:

Raport skonsolidowany:

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Skonsolidowany Raport Śródroczny 2012

Jednostkowy Raport Śródroczny 2012

Korekta do Skonsolidowanego Raportu Rocznego 2011

Korekta do Jednostkowego Raportu Rocznego 2011

Skonsolidowany Raport Roczny 2011

Jednostkowy Raport Roczny 2011

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 12.12.2017 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 16.10.2017 r. Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 30.08.2017 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. i szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/17 z dnia 30.08.2017 r.

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 26.06.2017 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 08.03.2017 r. Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2016

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany strategii Spółki na lata 2015-2019
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 (tekst ujednolicony na dzień 14.12.2016)
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 14.12.2016 r. Istotne zmiany danych finansowych w strategii spółki Mex Polska S.A.totne zmiany

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 04.11.2016 r. Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 05.09.2016 r. Informacja o realizowaniu „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na lata 2015-2019″

Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 11.08.2016 r. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 18.07.2016 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi