RAPORTY BIEŻĄCERAPORTY OKRESOWERAPORTY - INFORMACJE POUFNERAPORTY W SYSTEMIE EBI

Raport bieżący nr 24/2018n z dnia 01.10.2018 r. Informacja o decyzji Zarządu w sprawie odwołania od decyzji Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego

Raport bieżący 23/2018 z dnia 14.09.2018 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 05.09.2018 r. Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 05.09.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 31.07.2018 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 30.07.2018 r. Informacja o decyzji zarządu w sprawie wyników kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 16.07.2018 r. Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 12.07.2018 r. Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 22.06.2018 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 22.06.2018 r. Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr 14/2018 z 22.06.2018 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 22.06.2018 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 13/2018 d nia 22.06.2018 r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 04.06.2018 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Projekty uchwał
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Proponowane zmiany statutu
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Tekst jednolity – proponowana treść
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu 20180525
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Informacja o ogólnej liczbie głosów 20180525
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r.Sprawozdanie RN za 2017 r.
Załącznik nr 7 do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018 r. Uchwała co do podziału zysku

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący nr 9/2018 z dnuia 23.05.2018 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 23.05.2018 r. Powołanie członka zarządu „Mex Polska” S.A.

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 23.05.2018 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 rok

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 r. Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r.  ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 22.01.2018 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. Powołanie członka zarządu „Mex Polska” S.A.

RAPORTY 2017
RAPORTY 2016
RAPORTY 2015
RAPORTY 2014
RAPORTY 2013
RAPORTY 2012
RAPORTY 2011

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Mex Polska S.A. w Łodzi za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mex Polska S.A. w Łodzi za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

Skonsolidowany raport kwartalny GK Mex Polska S.A. za I kwartał 2018 roku zakończony dnia 31 marca 2018 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Mex Polska S.A. za 2017 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Mex Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
List Prezesa Zarządu spółki Mex Polska S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działlności Mex Polska S.A. w 2017 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mex Polska S.A. za 2017 rok
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesiecy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
List Prezesa Zarządu spółki Mex Polska S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2017 roku

RAPORTY 2016

Raport bieżący nr 24/2018n z dnia 01.10.2018 r. Informacja o decyzji Zarządu w sprawie odwołania od decyzji Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 05.09.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 31.07.2018 r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 30.07.2018 r. Informacja o decyzji zarządu w sprawie wyników kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 16.07.2018 r. Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 04.06.2018 r. Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 9/2018 z dnuia 23.05.2018 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 11.05.2018 r. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 23.02.2018 r. Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

Korekta raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 20.02.2018 r. – Korekta raportu bieżącego ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017

Raport bieżącty nr 3/2018 z dnia 19.02.2018 r. Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.